نمانیم کین بوم ویران کنند            همی غارت از شهر ایران کنند

نخوانند بر ما کسی آفرین             چو ویران بود بوم ایران زمین

دریغ است ایران که ویران شود       کنام پلنگان و شیران شود

/ 0 نظر / 3 بازدید