سفر سرنوشت

من زندگی ای خواسته ام که کسی نتواند آن را خلاصه کند، زندگی ای مثل موسیقی...کریستین بوبن

 
عناوین مطالب وبلاگ "سفر سرنوشت"

» فقط برای تفریح! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» امشب سبکتر میزنند این طبل بی هنگام را... :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد... :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق... :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» آیا او برای بنده اش کافی نیست؟ :: ۱۳۸٩/٦/۱۱
» برای سارا :: ۱۳۸٩/٦/۳
» زندگی دوگانه سارا :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» تو زیبا هستی وقتی نیاز نداری آینه این را به تو بگوید... :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» پیامبران زندگی ما :: ۱۳۸٩/٥/٤
» موهبت تغییر! :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» اسب آبی بودن یا نبودن! :: ۱۳۸٩/٤/۱
» من بدین لحظه چه هدیه خواهم داد؟ :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» اقتصاد نوازشی( THE STROKE ECONOMY) :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» آنطوری که می توانی باشی... :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» هر که در حافظه چوب ببنید باغی صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهدماند... :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» بی تفاوتی... :: ۱۳۸٩/۳/۱٠
» زخم :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» نپرستید بابا جان! نپرستید! :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» دلارام :: ۱۳۸٩/٢/٧
» حج مقبول :: ۱۳۸٩/٢/٧
» آنچه از نیچه آموختم :: ۱۳۸٩/٢/٦
» ایمان :: ۱۳۸٩/٢/۳
» خدای من، خدای او... :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» مکاشفات عرفانی آخرین روزهای بیست و نه سالگی :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» سه داستان کوتاه از جبران خلیل جبران :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» جا مانده ام... :: ۱۳۸٩/۱/٩
» یقین :: ۱۳۸٩/۱/۳
» بچسبانید روی در یخچالتان لطفا! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» تاثیر گذاری اجتماعی خیلی راحتتر از آنیست که فکرش را می کنیم! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» برای نیکخوترین مرد عالم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» موهبتهای زندگی من :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» نمی خواهم بمیرم :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» کمدین آماتور :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» بچه های ناامن دیروز، مهاجران سرسخت امروز :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» Feeling good! :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
» ملکوت :: ۱۳۸۸/۱۱/۸
» وقتی مذبوحانه شهامت دیگران را قضاوت می کنیم... :: ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
» تعارف علمی برای پیشگیری از ناامیدی:آری یا خیر! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» Breaking News! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» پیام پونم :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» کافرم من اگر این طایفه دیندارانند :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» آزادی :: ۱۳۸۸/۱٠/٦
» ماجرای تیری که در تاریکی انداختم و شاید به هدف بخورد! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» سختیهای مادرانه :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» دستهای خوشمزه! :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» من دیر باور... :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» شکرانه :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» هومیوپاتی ایدئولوژیک! :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» به آرامی آغاز به مردن می کنی... :: ۱۳۸۸/٩/٤
» ای کاش من هم ... :: ۱۳۸۸/٩/۳
» آخرین مد روشنفکری! :: ۱۳۸۸/٩/٢
» جانور خطرناک! :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» دو سال گذشت... :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» حسرت :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» روش تضمینی لذت بردن از زندگی ! :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» موضوعی برای فکرکردن :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
» به بهانه خواندن دو کتاب از جومپا لاهیری :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» ما کجا و ... :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
» ۱۳۸۸/٦/٤ :: ۱۳۸۸/٦/٤
» رسانه ایها! :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» آزادی مطلق :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» ۱۳۸۸/۳/٢٢ :: ۱۳۸۸/۳/٢٢
» بحث فلسفی در یک نیمه شب بارانی :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» بوی تابستان :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» پراکنده گویی! :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
» نیمه تاریک وجود :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» برای مامان :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» من در آستانه سی سالگی :: ۱۳۸۸/٢/۱٩